icon Aloo Patta Gobi

Aloo Patta Gobi

Basic Indian Friday

Aloo Patta Gobi

Valeurs Nutritives

Calories : 152
Carbs : 13
Protein : 2
Fat 3
(877) 219-6224 Call Now